Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota Wspólnota

Modlitwa Serca
www.ModlitwaSerca.org

Medytacja chrześcijańska

„SIEDEM KROKÓW” CZYLI LECTIO DIVINA WSPÓLNOTOWA


„W dokumentach przygotowujących do Synodu (Biskupów poświęconemu Słowu Bożemu) i towarzyszących mu była mowa o różnych metodach czytania Pisma Świętego z pożytkiem i w duchu wiary. Jednak najwięcej uwagi poświęcono lectio divina,  która doprawdy <może otworzyć przed wiernymi skarb słowa Bożego, a także doprowadzić do spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Bożym>” (Orędzie końcowe, III, 9;  Benedykt XVI, Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, 87, Pallottinum 2010, s. 118.

Na Synodzie Ojcowie byli pod wrażeniem metody „Siedmiu Kroków” (Seven Steps), siedmiu etapów, metody lektury wspólnotowej Biblii podanej im przez jej inicjatora. Ta metoda została wypracowana w latach 80-tych XX wieku przez Instytut Pastoralny Lumko w południowej Afryce, zależny od Konferencji Biskupów Katolickich Afryki Południowej. Ojcowie przypomnieli ją następnie w Propositiones 22.


Oto schemat siedmiu etapów tej metody:

  1. Zapraszamy Pana Jezusa na nasze spotkanie. Animator grupy, lub jeden z uczestników zaprasza Pana Jezusa zmartwychwstałego, aby stał się żywo obecny dla spotykających się w Jego imię.
  1. Zaznajamiamy się z tekstem Pisma Świętego. Animator lub ktoś inny odczytuje tekst, po czym przez kilka minut wszyscy w ciszy medytują nad nim.
  1. Zatrzymujemy się nad tekstem Pisma Świętego. Medytujący nad nim próbują odkryć w nim słowa najważniejsze dla nich. Każdy stara się zapamiętać słowa lub wyrażenia, które go uderzyły i wypowiada je głośno w grupie. Pozostali starają się je zapamiętać. W ten sposób te słowa nabierają ważności dla wszystkich.
  1. Cisza na medytację Słowa Bożego. Jeszcze raz głośno i powoli zostaje odczytany tekst Pisma Świętego i animator zachęca wszystkich do medytacji Słowa Bożego w ciszy i do otwarcia się na Boga, na Jego spojrzenie i Jego miłość, zachęca do słuchania Go oraz ofiarowania się Mu. Owocnym sposobem przeżywania ciszy jest wielokrotne powtarzanie słów, które medytującego poruszają, są przez niego odbierane jako ważne. Bóg „nie jest  daleko od każdego z nas” (Dz 17, 27).
  1. Dzielimy się naszą wiarą. Po kilku minutowej ciszy animator zachęca do podzielenia się tym co każdego uderzyło w tekście. Każdy dzieli się z pozostałymi przekonaniami swojej wiary, które zostały w nim wzbudzone przez przeczytany tekst. Całe Pismo Święte nie jest niczym innym, jak doświadczeniem Boga przekazanym nam przez Jezusa  i przez lud Boży.
  1. Mówimy o tym, czego Pan od nas oczekuje. Wszyscy zastanawiają się nad tym, jak można w sposób praktyczny żyć tymi aspektami wiary odkrytymi w medytacji tekstu biblijnego.
  1. Modlitwa końcowa. Jest to modlitwa spontaniczna, zrodzona w każdym z uczestników medytacji nad Słowem Bożym. Może być wypowiedziana głośno przez każdego z nich. Po niej wszyscy odmawiają wspólnie Ojcze nasz.

Opracował: Ks. Prof. Stanisław Zarzycki SAC.

Więcej na temat metody ”Siedmiu Kroków” można znaleźć: www.c-b-f.org (Pastorale biblique. Methodees>Methode de Lumko)